Vietnamese / Tiếng Việt

On this page

If you require further assistance in a language other than English, please call the Translating and Interpreting Service on 131 450 then ask for 1300 363 992.

General information
TopicTiếng ViệtPDF
About OAIC Về chúng tôi 304 KB
Contact us Liên lạc chúng tôi 287 KB
Freedom of information
TopicTiếng ViệtPDF
Requesting an IC review Yêu cầu tái xét IC 177 KB
Privacy
TopicTiếng ViệtPDF
Making a privacy complaint Than phiền về quyền riêng tư 212 KB
Information policy
TopicTiếng ViệtPDF
What is information policy? Chính sách thông tin là gì? 209 KB
Consumer Data Right
TopicTiếng ViệtPDF
CDR and your privacy Quyền Dữ Liệu Người Tiêu Dùng và quyền riêng tư của bạn 110 KB