شکایت از نقض کیدون حریم خصوصی از بابت معلومات مهاجرت

معلومات سابقه

ده تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۱۴، اداره مهاجرت و حفاظت از مرزها (که فعلاً ده نام اداره امور داخله یاد موشه) (اداره) ده اشتباهی یک راپور ده باره بندی خانه ره ده ویب سایت خو چاپ کد که ده او معلومات شخصی وجود دشت (نقض معلومات).

ده بین راپور، معلومات شخصی تمامی ۹۲۵۸ نفری که ده تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۱۴ ده بندی خانه مهاجرت بودند وجود دشت.

ده تاریخ ۳۰ اگست ۲۰۱۵، یک شکایت ده نمایندگی از تمامی افرادیکه معلومات شی بطور اشتباهی توسط اداره چاپ شده بود (اعضای گروه)، ده دفتر کمیشنر معلومات استرالیا (OAIC) درج شد. ده ای شکایت از اداره خواسته شده بود که باید معذرت بیخایه و خساره بیدیه.

ده تاریخ ۹ فبروری ۲۰۱۸، وکیل شکایت کننده نماینده اصلی دفتر کمیشنر معلومات استرالیا ره خبر کد که موکل شی فوت کیده. ده تاریخ ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸، کمیشنر تصمیم گرفت که ده پیروی از ماده s 38B(1) قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸ کامن ویلت (قانون حریم خصوصی)، ده جای شکایت کننده نماینده اصلی، یک عضو دیگه گروه ره تعیین کینه (شکایت کننده نماینده). سلیتر ایند گوردن (Slater and Gordon) وکالت شکایت کننده نماینده ره مونه. معلومات ده باره سلیتر ایند گوردن ره از ویب سایت شی بدست اوورده میتینید.

ده تاریخ ۲۴ جنوری ۲۰۱۸، کمیشنر اعلامیه دد (اعلامیه) که اگه اعضای گروه باور دیرن که اونا ده نتیجه نقض معلومات نقصان کیده یا خساره دیده و فرصت جبران کیدون ازی نقصان یا خساره ره میخاین، باید تا ساعت ۴ پیشین روز ۱۹ اپریل ۲۰۱۸، ده باره نقصان یا خساره خو ده دفتر کمیشنر معلومات استرالیا معلومات بیدین.

مهلت مقرر بلده جواب دیدو ده اعلامیه تا تاریخ ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۸ تمدید شد. دفتر کمیشنر معلومات استرالیا مهلت مقرر ره بلده بعضی اعضای گروه زیادتر تمدید کیدن و جوابا ده تاریخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۹ حتمی یا نهایی شد.

تصمیم یا تعیین

ده تاریخ ۱۱ جنوری ۲۰۲۱، کمیشنر مطابق بخش ۵۲ قانون حریم خصوصی یک تصمیم (تصمیم) ره اعلان کد.

دریافت های ازی تصمیم ده اینجی نوشته شده:

 • ده نتیجه نقض معلومات، اداره دست ده کاری زیده که باعث اختلال ده حریم خصوصی یک نفر شده، و
 • اعضای گروه که ده جواب اعلامیه جوابای خوره تحویل دیدن و یا ثبوت نقصان و خساره ره پیش کیدن (اعضای شریک گروه) باید رقمی که کمیشنر تعیین کیدن جبران خساره شونن.

کمیشنر تعیین کیده که جبران خساره اعضای شریک گروه باید مطابق دیسته بندی نقصان یا خساره امو رقم که ده جدول (لیست ۱) ده تا دیده شده صورت بیگره.

لیست ۱

لیست دیسته بندی نقصان یا خساره که توسط اعضای گروه تجربه شیده و نشاندهنده مقدار جبران استه.

+ نقصان اقتصادی

(محاسبه مورد ده مورد)

دیسته نقصان غیراقتصادی

فرد جواب رسمی و یا مدرک که اثبات خساره یا نقصان ده نتیجه نقض معلومات ره کینه ارایه نکیده

۰

اضطراب، بیم و هراس، تشویش یا شرمندگی ده نتیجه نقض معلومات

۱

اضطراب ده حد متوسط، ترس، درد و رنج، پریشانی یا حقارت ده نتیجه نقض معلومات که ممکن استه باعث علایم فیزیولوژیکی جزئی مانند از دست دیدون خاو، یا سردردی شینه و ممکن استه که گپ شی ده مشوره قد یک کارگر صحی بیرسه

۲

اضطراب قابل توجه یا دراز مدت، ترس، درد و رنج، پریشانی یا حقارت، ده نتیجه نقض معلومات که ممکن استه باعث صدمه روانی یا صدمه دیگه شینه و ممکن استه باعث یک دوران درمان تجویز شده توسط یک داکتر شینه

۳

شروع یا بدتر شیدون یک مشکل ذهنی ده نتیجه نقض معلومات که گو شی ده سفارش بلده معاینه و علاج توسط یک متخصص صحت روانی بیرسه

۴

نقصان یا خساره بی نهایت ده نتیجه نقض معلومات

۵

دیسته های نقصان غیراقتصادی

دیسته ۰: ۰ (صفر) دالر

دیسته ۱: ۵۰۰ دالر – ۴۰۰۰ دالر

دیسته ۲: ۴۰۰۱ دالر – ۸۰۰۰ دالر

دیسته ۳: ۸۰۰۱ دالر – ۱۲۰۰۰ دالر

دیسته ۴: ۱۲۰۰۱ دالر – ۲۰۰۰۰ دالر

دیسته ۵: > ۲۰۰۰۰ دالر

لیست ۱ ترتیب دیده شده تا ده محاسبه کیدون جبران خساره بلده نقصان غیراقتصادی کمک کینه. مقصد ازی بلده کمک ده محاسبه خسارات اقتصادی نیسته. نقصان اقتصادی باید بلده اعضای شریک گروه که ادعا کیدن که ده نتیجه نقض معلومات ضرر اقتصادی دیدن و ثبوتی که ضرر اقتصادی ره ثابت مونه ارایه کیدن دیده شونه. خسارات بلده ضرر اقتصادی ده هر مورد جداگانه بررسی خاد شد.

تصمیم مراحلی ره که اداره باید بلده ارزیابی و قطعی کیدون ادعا از طرف اعضای شریک گروه تکمیل کینه و جبران نقصان یا خساره ده نتیجه نقض معلومات کنه تعیین کیده.

بطور خلاصه، مراحل شامل اقدامات زیر موشه:

 • اختصاص دیدون یک مبلغ جبران خساره بلده هر یک عضو شریک گروه ده اساس جوابای رسمی و یا ثبوت نقصان یا خساره که اونا فراهم کیده باشه و مطابق لیست دیسته بندی که بلده نشان دیدونی ادعا ها توسط اعضای گروه و بلده کمک قد محاسبه کیدون جبران خساره بلده ضرر غیراقتصادی ترتیب دیده شده باشه
 • افهام و تفهیم کیدون ارزیابی مقدار پیشنهاد شده جبران خساره و ثبوت مربوطه توسط اداره قد عضو شریک گروه یا نماینده ازونا و یا کوشش بلده بدست اووردون موافقت ازونا قد مقدار جبران خساره
 • ده صورتیکه اداره و عضو گروه ده باره مقدار جبران خساره ده توافق نرسن، اداره ممکن استه مقدار جبران خساره ره دوباره بررسی کینه و کوشش کینه که موافقت عضو شریک گروه یا نماینده ازونا ره درباره مقدار جبران خساره دوباره ارزیابی شده ده دست بیره
 • ده صورتیکه هر دوطرف ده باره دیسته بندی ده لیستی که عضو شریک گروه بعد از ارزیابی دوباره ده اونجی قرار دیده شده، ده توافق نرسن، و هردو طرف بلده اختلاف نظر خو ثبوت دیشته باشن، جوابای رسمی زیادتر باید از طریق ارزیابی متخصص بدست اوورده شینه، بجز از حالتی که ده او عضو شریک گروه ده ۲۸ روز از دریافت ارزیابی، یا ده مدت ۲۸ روز از ارزیابی دوباره (اگه ارزیابی دوباره صورت گرفته باشه)، جواب طرف ره ندیده باشه. اداره میتینه هر زمان بعد از ارزیابی ابتدایی یک مسئله ره بلده ارزیابی متخصص ریی کینه.

کمیشنر مقدار جبران خساره قابل پرداخت بلده هر ادعایی ره که ده ختم مراحل حل نشده باقی مومنه اعلان خاد کد.

کمیشنر ده ای نتیجه رسیده که او اعضای گروه که پیش از مهلت مقرر ده دفتر کمیشنر معلومات استرالیا جواب رسمی یا ثبوت ارایه نکیده و از برنامه دست خوره هم بال نکیده، ثابت نتنیستن که ده نتیجه نقض حریم شخصی خساره یا نقصان دیدن و ازی خاطر اونا اعلان کیده که یگو اقدام دیگه ده باره ازی آدما نامناسب خاد بود.

سوالایی که اکثر پرسان موشه

ما مطمئن نیستوم که ای تصمیم یا تعیین بله ازمه هم قابل تطبیق استه یا نه

اگه شمو ده نیمه شاو ۳۱ جنوری ۲۰۱۴ ده بندی خانه اداره مهاجرت ده خاک استرالیا یا ده جزیره کریسمیس بوده باشید و نام خو ره از شکایت نماینده خارج نکیده باشید، ای تصمیم شمو ره ده حیث یک عضو گروه در بر میگره.

اعضای گروه شامل ۵۸۶۷ نفر موشه که ده نیمه شاو ۳۱ جنوری ۲۰۱۴ ده بندی خانه های اداره مهاجرت یا جایایی متبادل بوده (ده شمول ۳۹۶۷ نفر ده بندی خانه اداره مهاجرت ده خاک اصلی استرالیا و ۱۹۰۰ نفر ده بندی خانه اداره مهاجرت ده جزیره کریسمیس بوده) و همچنین ۳۳۹۱ نفر که ده داخل کمیونیتی، مطابق تصمیم اقامت، بوده.

آیا تمام اعضای گروه جبران خساره موشه؟

نه.

اعضای گروه که ده جواب اعلامیه، جواب رسمی و یا ثبوت دیدن که نشان میدیه عضو گروه ده نتیجه نقض معلومات ضرر یا خساره دیده، باید ده امو رقم که کمیشنر فیصله کیده جبران خساره شونه.

اعضای گروه که پیش از مهلت مقرر بلده دفتر کمیشنر معلومات استرالیا (OAIC) جواب رسمی یا ثبوت ضرر یا خساره ارایه نکیدن، ثابت نتنیستن که اونا ده نتیجه نقض حریم خصوصی ضرر یا خساره دیدن. ازی خاطر، اونا جبران خساره نموشن.

ما چی رقم خاد فامیدوم که ما جبران خساره موشوم یا نه؟

او اعضای گروه که ده جواب اعلامیه جواب رسمی یا ثبوت خساره یا ضرر دیدن که نشان میدیه که عضو گروه ده نتیجه نقض معلومات ضرر یا خساره دیدن، باید ده شیوه تعیین شده توسط کمیشنر جبران خساره شینن.

اگه شمو یکی ازی اعضای شریک گروه استید، اداره بلده شوم خط نوشته کیده و شمو ره از ارزیابی ادعای شوم باخبر مونه و شمو ره فرصت میدیه که ارزیابی ازونا ره قبول یا رد کید.

اگه شمو مطمئن نییید که آیا یکی از اعضای گروه که مطابق تصمیم کمیشنر جبران خساره موشن استید یا نه، شمو میتینید از طریق ایمیل آدرس (enquiries@oaic.gov.au) قد دفتر کمیشنر معلومات استرالیا ارتباط بیگرید.

قدم های بعدی چیز استه؟

اگه شمو یکی از اعضای شریک گروه استید، قدم بعدی ای استه که اداره قد از شمو ارتباط گرفته و شمو ره از چیزهای زیر باخبر کینه:

 • نتیجه ارزیابی خو ره که ادعای از شمو مطابق لیست ۱ ده کودم دیسته قرار میگره،
 • نتیجه ارزیابی خو ره که مقدار جبران خساره قابل پرداخت از بابت خساره غیراقتصادی و یا خساره اقتصادی بلده از شمو چند موشه،
 • دلیل ازونا بلده ارزیابی شی، و
 • یک فورمه باید توسط از شمو پر شینه و شمو موافقت یا مخالفت خو ره قد ارزیابی اداره اعلان کینید.

بعد ازی که شمو نتیجه ارزیابی اداره ره دریافت کینید، ۲۸ روز وقت دیرید که او ره جواب بوگید. اگه وقت زیادتر ضرورت دشتید تا ارزیابی ره بسینجید، مهربانی کیده قد اداره ارتباط گرفته بلده تمدید وقت درخواست بدید.

اگه ما قد ارزیابی اداره موافق باشوم چی؟

اگه شمو قد ارزیابی اداره ده باره جبران خساره ادعای خو موافق باشید، شمو میتینید فورمه جواب ره که اداره قد ارزیابی خو یکجای بلده شمو ریی کیده پور کینید. ده فورمه جواب، شمو باید بلده اداره بوگید که قد ارزیابی شی موافق استید، که ده او صورت، اداره ده یک مدت زمان مناسب مقدار موافقت شده جبران خساره ره ده شماره بانک که شمو دیدید، میندیزه. بطور عموم، ای کار ده بین ۱۴ روز از تاریخ موافقت صورت میگره، ده شرط تایید میدی کیر که شمو یگو باقی داری ندیشته باشید.

باقی داری و حساب و کتاب ده صورتی ده وجود میه که یگو کمک و خدمت حرفه یی قد از شمو صورت گرفته باشه و پیسه شی ره میدی کیر دیده باشه. دیدون جبران خساره بلده شوم ممکن استه بله مبلغ پولی که شمو از سینترلینک میگیرید هم تاثیر کینیه.

شمو باید ده بین ۲۸ روز از زمانیکه ارزیابی اداره ره گرفتید، فورمه جواب ره پس ریی کینید.

اگه ما قد ارزیابی اداره موافق نباشوم چی؟

اگه شمو قد ارزیابی اداره ده باره جبران خساره ادعا شده موافق نباشید، شمو باید فورمه ره که اداره بلده شوم ریی کیده پور کینید و واضح کینید که قد ارزیابی شی مخالف استید. شمو باید ده بین ۲۸ روز از زمانیکه ارزیابی اداره ره دریافت مونید، جواب خو ره ریی کینید.

ده زیادتر موارد، اداره ادعای از شمو بلده جبران خساره ره دوباره ارزیابی کیده و شمو ره فرصت زیادتر میدیه تا ارزیابی ازونا ره قبول یا رد کینید. ده بعضی موارد، ممکن استه اداره ادعای از شمو ره ده جای ارزیابی دوباره، بلده ارزیابی توسط متخصص ریی کینه. بعد از دریافت ارزیابی دوباره اداره، شمو ۲۸ روز دیگه خاد دشتید تا او ره قبول یا رد کینید. بازهم، اگه شمو وقت زیادتر ضرورت دشتید تا ارزیابی دوباره ره سنجش کینید، قد اداره ارتباط گرفته و درخواست بلده تمدید وقت بیدید.

اگه شمو ارزیابی دوباره اداره ره ازی خاطر رد کینید که مخالف دیسته بندیی باشید که مطابق لیست شمو ره ده اونجی قرار دیده، و هر دو طرف بلده مخالفت خو بعضی ثبوت فراهم کیده باشن، جوابای زیادتر از طریق ارزیابی تخصصی ممکن استه دریافت شینه. ده بعضی موارد، اداره ممکن استه ده جای ارزیابی دوباره، ادعای از شمو ره بلده ارزیابی متخصص ریی کینه.

اگه ما جواب ارزیابی یا ارزیابی دوباره اداره ره ندیم چی؟

ده شرط تمدید کیدون وقت، اگه شمو ده بین ۲۸ روز از تاریخ دریافت ارزیابی جواب ارزیابی اداره ره ندید، یا ده بین ۲۸ روز از تاریخ دریافت ارزیابی دوباره (ده صورتیکه ارزیابی دوباره صورت بیگره)، جواب ارزیابی دوباره ره ندید، اداره دفتر کمیشنر معلومات استرالیا (OAIC) ره خبر میدیه که شمو جواب ندیدید، و کمیشنر مقدار جبران خساره بلده ادعای از شمو ره اعلان مونه.

ارزیابی تخصصی چیز استه؟

ارزیابی تخصصی شامل یک ارزیابی مستقل توسط شخص یا گروه سوم موشه. متخصص از تخصص و دانش خو استفاده کیده ده اساس ثبوت ارایه شده توسط هردو طرف ارزیابی خو ره انجام میدیه.

آدم یا آدمای متخصص چی رقم انتخاب موشن؟

آدم یا آدمای متخصص مستقل استن و صلاحیت یا شرایط و تجربه انجام کار تعیین شده ره، امو رقم که دفتر کمیشنر معلومات استرالیا (OAIC) تعیین کیده، دیرن.

آدم یا آدمای متخصص توسط اداره و سلیتر ایند گوردن (Slater and Gordon) (یکجای ده نام طرفین یاد موشن) انتخاب موشن. یکدفعه که طرفین ده باره متخصص تصمیم گرفتن، طرفین نامای متخصصین، تفصیل سابقه ازونا، صلاحیت و تجربه ازونا ره و مختصر توضیح که چره اونا مناسب استن بلده تایید کمیشنر میدین.

متخصص چی رقم ارزیابی خو ره انجام میدیه؟

متخصص مطابق معیارها بلده ارزیابی نقصان اقتصادی و غیراقتصادی، امو رقم که ده تصمیم کمیشنر تعیین شده و ده اینجی دستیاب استه، سفارشات خو ره ترتیب میدیه.

متخصص بلده نقصان اقتصادی و یا غیراقتصادی ادعا شده توسط عضو شریک گروه، یک مقدار خساره ره تعیین مونه. مقدار خساره بلده نقصان غیراقتصادی مطابق لیست ۱ که پیشتر ذکر شد توسط متخصص تعیین موشه.

لیست ۱ ترتیب دیده شده تا ده محاسبه کیدون جبران خساره بلده نقصان غیراقتصادی کمک کینه. مقصد ازی بلده کمک ده محاسبه خسارات اقتصادی نیسته. خسارات بلده ضرر اقتصادی ده هر مورد جداگانه بررسی خاد شد.

مراحل ارزیابی تخصصی ده روی قاغاذ انجام موشه. متخصص ده اساس چیزهاییکه ده زیر دیده شده ارزیابی خو ره انجام میدیه و مقداری ره که باید بلده عضو شریک گروه دیده شونه سفارش مونه:

 • جواب رسمی و یا ثبوت بلده نقصان یا خساره که توسط عضو شریک گروه پیش از مهلت مقرر بلده دفتر کمیشنر معلومات استرالیا (OAIC) دیده شده باشه
 • ارزیابی و دلایل اداره
 • ارزیابی دوباره (اگه انجام شده باشه) توسط اداره و دلایل شی
 • هررقم معلومات دیده شده ده فورمه یا فورمه های جواب عضو شریک گروه.

متخصص سفارش و دلایل شی ره بطور مستقیم ده دفتر کمیشنر معلومات استرالیا میدیه و کاپی شی ره بلده طرفین ریی مونه.

آیا بلده از مه فرصت دیده خاد شد که پیش ازی که متخصص ارزیابی خو ره انجام بیدیه ما جوابای رسمی یا شواهد زیادتر ده متخصص بیدیم؟

نه.

بلده طرفین فرصت دیده نخاد شد که جوابای رسمی یا ثبوت زیادتر، چی زبانی چی نوشته شده، بلده متخصص بیدین.

آیا پیروی یا قبول کیدون ارزیابی متخصص حتمی یا لازم استه؟

نه.

ارزیابی حیثیت سفارش ره خاد دشت و پیروی یا قبول کیدون شی بلده طرفین حتمی یا لازمی نیسته.

آیا بلده از مه فرصت دیده خاد شد که ارزیابی متخصص ره قبول یا رد کنوم؟

اری.

کس حق ندیره که ده جواب ارزیابی متخصص جواب رسمی یا شواهد بیدیه. مگر بلده از شمو فرصت دیده خاد شد که ارزیابی متخصص ره قبول یا رد کینید.

اگه ما قد ارزیابی متخصص موافقت کنوم چی؟

اگه شمو قد ارزیابی متخصص موافقت مونید، شمو باید اداره ره خبر کیده بوگید که قد ارزیابی موافق استید. اگه اداره هم قد ارزیابی موافقت کینه، اداره مبلغ موافقت شده بلده جبران خساره ره ده یک مدت زمان معقول بلده شوم میدیه. بطور عموم، ای کار ده بین ۱۴ روز از تاریخ موافقت صورت میگره، ده شرط تایید میدی کیر که شمو یگو باقی داری ندیشته باشید، ده صورتیکه ای رقم یگو مسئله باشه.

باقی داری و حساب و کتاب ده صورتی ده وجود میه که یگو کمک و خدمت حرفه یی قد از شمو صورت گرفته باشه و پیسه شی ره میدی کیر دیده باشه. معلومات زیادتر ده تا دیده شده.

اگه اداره یا ما قد ارزیابی متخصص مخالفت کنوم چی؟

اگه شمو قد ارزیابی متخصص مخالفت مونید، باید کمیشنر ره از مخالفت خو باخبر کینید. امکان دیگه ای استه که اداره قد ارزیابی متخصص بلده ادعای از شمو مخالفت کینه. ده هر دوی ازی صورت، کمیشنر مقدار جبران خساره بلده ادعای شوم ره تعیین خاد کد. ای کار هرچی زودتر ممکن باشه صورت خاد گرفت، مگر ۱۲ ماه دیرتر از تاریخ تصمیم نخاد بود.

بعد از تصمیم، اداره مقدار جبران خساره ره که توسط کمیشنر تعیین شده ده مدت زمان مناسب خاد دد. بطور عموم، ای کار ده مدت ۱۴ روز از تاریخ اطلاع دیدون تصمیم صورت خاد گرفت، ده شرط تایید میدی کیر که شمو یگو باقی داری ندیشته باشید، ده صورتیکه ای رقم یگو مسئله باشه.

نقش شکایت کننده ی نماینده چی استه؟

شکایت کننده ی نماینده ده نمایندگی از اعضای گروه شکایت نقض حریم خصوصی ره ده پیش دفتر کمیشنر معلومات استرالیا انجام دیده و از منافع اعضای گروه نمایندگی مونه. سلیتر ایند گوردن (Slater and Gordon) از شکایت کننده ی نماینده وکالت مونه.

گرچه شکایت کننده ی نماینده ده اداره کیدونی مراحل ادعاهای اعضای گروه بطور عموم، مثلاً ده انتخاب متخصص یا متخصصین قد اداره و کمک کیدو ده نهایی کیدون الگوی خط و کتابت قد اعضای شریک گروه، نظر دیشته و خاد دشت، شکایت کننده ی نماینده ده تعیین و حل کیدون ادعای فردی نقش ندیره.

نقش اداره چی استه؟

نقش اداره ده اینجی نوشته شده:

 • ارزیابی کیدون ازی که ادعا ده کودم دیسته بندی خساره یا نقصان که ده لیست ۱ ذکر شده ده بال قرار میگره
 • پیشنهاد کیدون مقدار جبران خساره قابل پرداخت بلده ادعا
 • کوشش بلده ده دست اووردون موافقت ده باره مقدار جبران خساره قد هر عضو شریک نماینده
 • انجام دیدون ارزیابی دوباره یک ادعای اختلافی اگه اداره بیخایه که ای کار ره کنه
 • انتخاب کیدون متخصص یا متخصصین قد شکایت کننده ی نماینده و پیش کیدون متخصص یا متخصصین بلده تایید کمیشنر
 • شرکت کیدو ده ارزیابی متخصص قد عضو گروه ده شرایط خاص
 • خبر کیدون دفتر کمیشنر معلومات استرالیا (OAIC) ده باره ادعایی که حل نشده باقی مومنه.

نقش کمیشنر چی استه؟

کمیشنر از مراحل نظارت مونه و مقدار جبران خساره قابل پرداخت بلده ادعایی ره که ده اختتام مراحل حل نشده باقی مومنه تعیین مونه.

ده نظارت کیدو از مراحل، کمیشنر ممکن استه هدایات زیادتر (اگه ای کار صورت بیگره) ره که اونا فکر مونه ده رابطه قد روش تعیین حق پرداخت مقدار مورد تعیین منصفانه استه، یا روش تعیین یگو اختلاف نظر ده رابطه قد حق یک عضو شریک گروه ده پرداخت، بیدیه.

دریافت منفعت گذشته میدی کیر چی تاثیر ده پرداخت جبران خساره ازمه خاد دشت؟

باقی داری و حساب و کتاب ده صورتی ده وجود میه که یگو کمک و خدمت حرفه یی خاص قد از شمو صورت گرفته باشه و پیسه شی ره میدی کیر دیده باشه.

اگه مقدار جبران خساره دیده شده بلده از شمو ده نتیجه نقض معلومات زیادتر از ۵۰۰۰ دالر باشه و شمو میدی کیر کارت دیشته باشید، پیش ازی که یگو جبران خساره بلده از شمو پرداخت شینه، شمو باید یک لیست استفاده ها یا منفعت های گذشته (Notice of Past Benefits) ره از میدی کیر ده دست بیرید. قدم اول بلده درخواست دیدو بلده ازی لیست ای استه که شمو بلده شرح سابقه میدی کیر (Medicare History Statement) درخواست بیدید. ای شرح سابقه میدی کیر ره شمو میتینید از ویب سایتی که ده تا دیده شده، ده دست بیرید:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/mo026.

آیا پرداخت جبران خساره ده پولی که ما از سینترلینک میگروم تاثیر خاد دشت؟

ممکن استه پرداخت جبران خساره ده پول هایی که شمو از سینترلینک میگرید تاثیر کینه. اگه شمو از سینترلینک پول میگرید، شمو باید از طریق شماره ۱۸۰۰۷۷۷۶۵۳ یا شماره ۱۳۱۲۰۲ (خدمت تلفون چند زبانی) قد سینترلینک تماس بیگرید و هر رقم تاثیر ده شرایط شخصی خو ره بحث کینید.

همکاری مفت از کجا بدست اوورده میتینوم؟

اگه شمو ده ویکتوریا زندگی مونید:

Asylum Seeker Resource Centre

EMAIL: legal_triage@asrc.org.au

PHONE: (03) 9274 9827

Monday or Thursday

2pm to 4pm

Refugee Legal

EMAIL: refugeelegal@refugeelegal.org.au

PHONE: (03) 9413 0100

Wednesday or Friday

10am to 2pm

یا

اگه شمو ده نیوساوت ویلز یا استرالین کیپیتل تیریتوری زندگی مونید یا ده بندی خانه ده کوینزلند استید:

Refugee Advice & Casework Service (Aust) Inc.

EMAIL: admin@racs.org.au

PHONE: (02) 8355 7227

اگه شمو ده ساوت استرالیا یا تسمانیه زندگی مونید:

Refugee Legal

EMAIL: refugeelegal@refugeelegal.org.au

PHONE: (03) 9413 0100

Wednesday or Friday

10am to 2pm

اگه شمو ده ناردرن تریتوری زندگی مونید:

Refugee Advice & Casework Service (Aust) Inc.

EMAIL: admin@racs.org.au

PHONE: (02) 8355 7227

Refugee Legal

EMAIL: refugeelegal@refugeelegal.org.au

PHONE: (03) 9413 0100

Wednesday or Friday

10am to 2pm

یا

اگه شمو ده ویسترن استرالیا زندگی مونید:

Refugee Legal

EMAIL: refugeelegal@refugeelegal.org.au

PHONE: (03) 9413 0100

Wednesday or Friday

10am to 2pm

Circle Green Community Legal

EMAIL: migration@circlegreen.org.au

PHONE: (08) 6148 3636

IN PERSON:

Tuesday only between 2-5pm at

Asylum Seeker Hub

Riverview Church

1 Thorogood Street

Burswood WA 6100

یا

Asylum Seeker Resource Centre

EMAIL: legal_triage@asrc.org.au

PHONE: (03) 9274 9827

Monday or Thursday

2pm to 4pm

اگه شمو ده استرالیا ده بندی خانه استید:

Slater and Gordon Lawyers

EMAIL: databreach@slatergordon.com.au

PHONE: (03) 9602 8658

اگه شمو ده کوینزلند زندگی مونید یا اگه ادارایی که ده بال نام شی دیده شده سوالای از شمو ره جواب گفته نمیتینن، شمو میتینید قد وکیلای سلیتر ایند گوردن (Slater and Gordon Lawyers) که ایمیل و شماره تلفون شی ده تا دیده شده ارتباط بیگرید.

معلومات زیادتر:

اگه شمو ده باره ازی موضوع سوالای زیادتر دیشته باشید، میتینید از طریق ایمیل آدرس دیده شده (enquiries@oaic.gov.au) قد دفتر کمیشنر معلومات استرالیا (OAIC) ارتباط بیگرید.

اگه شمو ده یگو زبون غیر انگلیسی از دفتر کمیشنر معلومات استرالیا کمک ده کار دیشته باشید، برای مهربانی ده شماره ۱۳۱۴۵۰ قد اداره خدمات ترجمه زبانی و کتابی (Translating and Interpreting Service) ارتباط گرفته و بعد ازو شماره ۱۳۰۰۳۶۳۹۹۲ ره بیخایید. فی الحال، دفتر کمیشنر معلومات استرالیا سوالای تلفونی ره ده روزای سه شنبه، چارشنبه و پنج شنبه از ساعت ۱۰ پیش روز تا ساعت ۴ پاس روز قبول مونه.

همکاری مفت بلده ترجمه

اداره بندوبست خاد کد تا خط و کتابت خو ره ده یکی از ۲۰ زبونی که ده تا نام شی دیده شده ترجمه کینه. اداره ده شروع مراحل قد از شمو ارتباط گرفته از شمو پرسان مونه که آیا شمو خط و کتابت ره ده یگو زبون غیر انگلیسی میخایید یا نه.

اداره ترتیب ازی ره هم خاد دد تا معلوماتی ره که شمو ده یکی از زبانایی که نام شی ده تا دیده شده ده اونا تاویل میدید، او ره ده انگلیسی ترجمه کینه.

اداره مصرف ازی خدمات ترجمانی ره ده دوش خو خاد گرفت.