Khiếu nại về Vi phạm Quyền riêng tư của Dữ liệu Nhập cư

Bối cảnh

Vào ngày 10 tháng Hai năm 2014, Bộ Di trú và Biên phòng (nay là Bộ Nội vụ) (Bộ) đã công bố, do nhầm lẫn, một báo cáo về việc tạm giam trên trang mạng của mình có chứa thông tin cá nhân (Vi phạm Dữ liệu).

Báo cáo chứa thông tin cá nhân của toàn bộ 9.258 người bị tạm giam di trú vào ngày 31 tháng Một năm 2014.

Vào ngày 30 tháng Tám năm 2015, một đơn khiếu nại đại diện đã được gửi đến Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (OAIC) ​​thay mặt cho tất cả những người có thông tin bị Bộ công bố do nhầm lẫn (Thành viên Nhóm). Đơn khiếu nại yêu cầu Bộ xin lỗi và bồi thường.

Vào ngày 9 tháng Hai năm 2018, luật sư ban đầu của người khiếu nại đại diện đã thông báo cho OAIC rằng khách hàng của họ đã qua đời. Vào ngày 10 tháng Mười năm 2018, Ủy viên đã đưa ra quyết định thay thế người khiếu nại đại diện ban đầu bằng một thành viên khác trong nhóm (người khiếu nại đại diện) theo điều 38B(1) của Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Lbang) (Đạo luật Quyền riêng tư). Slater và Gordon thay mặt cho người khiếu nại đại diện. Thông tin về Slater và Gordon có trên trang mạng của họ.

Vào ngày 24 tháng Một năm 2018, Ủy viên đã đưa ra thông báo (Thông báo) rằng nếu các thành viên trong nhóm tin rằng họ đã bị tổn thất hoặc thiệt hại do vi phạm dữ liệu và muốn có cơ hội để có được khoản bồi thường cho tổn thất hoặc thiệt hại đó, họ cần cung cấp thông tin về tổn thất hoặc thiệt hại của họ cho OAIC trước 4 giờ chiều ngày 19 tháng Tư năm 2018.

Ngày đến hạn trả lời Thông báo đã được gia hạn đến ngày 19 tháng Mười năm 2018. OAIC đã gia hạn thêm cho một số thành viên trong nhóm và các đệ trình đã được hoàn tất vào ngày 22 tháng Tư năm 2019.

Quyết định

Vào ngày 11 tháng Một năm 2021, Ủy viên đã ban hành một quyết định theo mục 52 của Đạo luật Quyền riêng tư (Quyết định).

Quyết định cho thấy rằng:

  • do Vi phạm Dữ liệu, Bộ đã có hành vi can thiệp vào quyền riêng tư của một cá nhân; và
  • Các Thành viên Nhóm đã đệ trình và/hoặc cung cấp bằng chứng về việc tổn thất hoặc thiệt hại theo Thông báo (Các Thành viên Nhóm Tham gia) phải được bồi thường theo cách thức do Ủy viên quyết định.

Ủy viên quyết định rằng khoản bồi thường phải được trả cho các Thành viên Nhóm Tham gia theo các loại tổn thất hoặc thiệt hại được nêu trong bảng dưới đây (Bảng 1).

Bảng 1

Bảng phân loại tổn thất hoặc thiệt hại mà các thành viên trong nhóm đã trải qua và mức bồi thường chỉ định

Loại tổn thất phi kinh tế

+ Tổn thất kinh tế

(Tính theo từng trường hợp)

0

Người đó đã không cung cấp bản đệ trình và/hoặc bằng chứng chứng minh tổn thất hoặc thiệt hại do Vi phạm Dữ liệu

 

1

Các mối lo lắng, âu lo, lo ngại hoặc bối rối chung do vi phạm dữ liệu

 

2

Lo lắng, sợ hãi, đau đớn và đau khổ, chịu đựng hoặc tủi nhục ở mức độ vừa phải do vi phạm dữ liệu, có thể gây ra các triệu chứng sinh lý nhỏ, chẳng hạn như mất ngủ hoặc đau đầu và có thể vì thế mà cần phải được tư vấn với chuyên gia sức khỏe

 

3

Lo lắng, sợ hãi, đau đớn và đau khổ, chịu đựng hoặc tủi nhục nghiêm trọng hoặc kéo dài do vi phạm dữ liệu, có thể gây ra tổn hại về tâm lý hoặc tổn hại khác và có thể vì thế mà phải cần đến một liệu trình điều trị theo chỉ định của bác sĩ đa khoa

 

4

Tình trạng sức khỏe tâm thần phát triển hoặc trầm trọng thêm do vi phạm dữ liệu, dẫn đến việc phải được giới thiệu đến một chuyên gia sức khỏe tâm thần để điều trị

 

5

Tổn thất hoặc thiệt hại nghiêm trọng do vi phạm dữ liệu

 

Các loại tổn thất phi kinh tế

Loại 0: $0

Loại 1: $500 - $4000

Loại 2: $4001 - $8000

Loại 3: $8001 - $12 000

Loại 4: $12 001 - $20 000

Loại 5: > $20.000

Bảng 1 đã được phát triển để hỗ trợ việc tính toán bồi thường tổn thất phi kinh tế. Bảng này không nhằm hỗ trợ việc tính toán thiệt hại về tổn thất kinh tế. Tổn thất kinh tế sẽ được trả cho các Thành viên Nhóm Tham gia, những người đã tuyên bố rằng họ bị tổn thất về kinh tế do Vi phạm Dữ liệu và đã cung cấp bằng chứng để chứng minh tổn thất đó. Các thiệt hại về tổn thất kinh tế sẽ được thẩm định theo từng trường hợp cụ thể.

Quyết định đưa ra quy trình mà Bộ phải tuân theo khi thẩm định và hoàn thiện các khiếu nại từ các Thành viên Nhóm Tham gia để bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do Vi phạm Dữ liệu.

Tóm lại, quá trình bao gồm:

  • bộ chỉ định một số tiền bồi thường cho mỗi Thành viên Nhóm Tham gia dựa trên các đệ trình và/hoặc bằng chứng về tổn thất hoặc thiệt hại mà họ cung cấp và dựa theo bảng phân loại được phát triển để phản ánh các khiếu nại của các thành viên trong nhóm và để hỗ trợ tính toán bồi thường các tổn thất phi kinh tế
  • bộ thông báo thẩm định về số tiền bồi thường được đề xuất và bằng chứng liên quan cho Thành viên Nhóm Tham gia hoặc đại diện của họ và tìm kiếm sự đồng ý của họ về số tiền bồi thường
  • khi Bộ và Thành viên Nhóm không đồng ý về số tiền bồi thường, Bộ có thể tái thẩm định số tiền bồi thường và tìm kiếm sự đồng ý từ Thành viên Nhóm Tham gia hoặc đại diện của họ về số tiền bồi thường được tái thẩm định
  • đến mức độ mà các bên không thể thống nhất về loại trong Bảng mà Thành viên Nhóm Tham gia được chỉ định sau khi tái thẩm định, và mỗi bên cung cấp một số bằng chứng theo các quan điểm khác nhau, cần có thêm bản đệ trình thông qua thẩm định của chuyên gia, ngoại trừ trường hợp Thành viên Nhóm Tham gia không phản hồi thẩm định của người trả lời trong vòng 28 ngày sau khi nhận được thẩm định, hoặc trong vòng 28 ngày sau khi nhận được tái thẩm định (nếu có). Bộ cũng có thể chuyển vấn đề để chuyên gia thẩm định bất cứ lúc nào sau khi thẩm định sơ bộ.

Ủy viên sẽ tuyên bố số tiền bồi thường phải trả cho bất kỳ khiếu nại nào vẫn chưa được giải quyết khi kết thúc quá trình.

Ủy viên nhận thấy rằng các Thành viên Nhóm không cung cấp bản đệ trình và/hoặc bằng chứng cho OAIC trước ngày đến hạn, và người không chọn không tham gia, đã không chứng minh rằng họ đã bị tổn thất hoặc thiệt hại do sự can thiệp vào quyền riêng tư của họ, và tuyên bố rằng sẽ không thích hợp để thực hiện thêm bất kỳ hành động nào liên quan đến những cá nhân đó.

Các Câu hỏi Thường gặp

Tôi không chắc liệu Quyết định có áp dụng cho tôi không

Nếu quý vị đang bị tạm giam nhập cư trên lục địa Úc hoặc trên Đảo Christmas vào lúc nửa đêm ngày 31 tháng Một năm 2014 và không chọn không tham gia là một phần của Khiếu nại Đại diện, Quyết định áp dụng cho quý vị với tư cách là 'Thành viên Nhóm’.

Thành viên Nhóm bao gồm 5.867 người đang ở trong các cơ sở tạm giam nhập cư và các nơi tạm giam thay thế (bao gồm 3.967 người bị tạm giam nhập cư trên đất liền và 1.900 người bị tạm giam nhập cư trên Đảo Christmas) cũng như 3.391 người đang sống trong cộng đồng đang trong quá trình xác định nơi cư trú, vào nửa đêm ngày 31 tháng Một năm 2014.

Tất cả các thành viên nhóm có được bồi thường không?

Không.

Các Thành viên Nhóm đã đệ trình và/hoặc cung cấp bằng chứng để đáp lại Thông báo, chứng minh rằng Thành viên Nhóm chịu thiệt hại hoặc tổn thất do Vi phạm Dữ liệu, phải được bồi thường theo cách thức do Ủy viên quyết định.

Các Thành viên Nhóm không cung cấp bản đệ trình và/hoặc bằng chứng về tổn thất hoặc thiệt hại cho OAIC trước thời hạn, và không chọn không tham gia, đã không chứng minh rằng họ đã bị tổn thất hoặc thiệt hại do sự can thiệp vào quyền riêng tư của họ. Do đó, họ sẽ không được bồi thường.

Làm cách nào để biết tôi có được bồi thường hay không?

Các Thành viên Nhóm đã đệ trình và/hoặc cung cấp bằng chứng để đáp lại Thông báo, chứng minh rằng Thành viên Nhóm bị tổn thất hoặc thiệt hại do Vi phạm Dữ liệu, phải được bồi thường theo cách thức do Ủy viên quyết định.

Nếu quý vị là một trong những Thành viên Nhóm Tham gia này, Bộ sẽ gửi thư cho quý vị để thông báo cho quý vị về thẩm định của họ đối với yêu cầu của quý vị, và cho quý vị cơ hội chấp nhận hoặc từ chối thẩm định của họ.

Nếu quý vị không chắc liệu mình có phải là một trong những Thành viên của Nhóm sẽ được trả tiền bồi thường theo cách được Ủy viên quyết định hay không, quý vị có thể liên hệ với OAIC qua email theo địa chỉ enquiries@oaic.gov.au.

Các bước tiếp theo là gì?

Nếu quý vị là một trong những Thành viên Nhóm Tham gia, bước tiếp theo Bộ sẽ gửi thư cho quý vị để cho biết về:

*         thẩm định của Bộ về loại tổn thất hoặc thiệt hại theo khiếu nại của quý vị trong Bảng 1

*         thẩm định của Bộ về số tiền bồi thường phải trả cho quý vị đối với tổn thất phi kinh tế và/hoặc tổn thất kinh tế

*         lý do của việc thẩm định, và

*         biểu mẫu cần quý vị điền vào để thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý của quý vị với thẩm định của Bộ.

Quý vị sẽ có 28 ngày sau khi nhận được thẩm định của Bộ để trả lời thẩm định này. Nếu quý vị cần thêm thời gian để xem xét thẩm định, vui lòng liên hệ với Bộ để yêu cầu gia hạn thời gian.

Nếu tôi đồng ý với thẩm định của Bộ thì sao?

Nếu quý vị đồng ý với thẩm định của Bộ về mức bồi thường cho yêu cầu của quý vị, quý vị có thể điền vào biểu mẫu phản hồi mà Bộ cung cấp cho quý vị cùng với thẩm định. Trong biểu mẫu phản hồi, quý vị phải thông báo cho Bộ rằng quý vị đồng ý với thẩm định, trong trường hợp đó, Bộ sẽ thanh toán cho quý vị số tiền bồi thường đã thỏa thuận vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của quý vị trong khoản thời gian hợp lý. Thường thì điều này sẽ xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi đạt được thỏa thuận, tùy thuộc vào xác nhận từ Medicare về các nghĩa vụ bồi hoàn, nếu có liên quan.

Các nghĩa vụ bồi hoàn và thông báo phát sinh đối với một số dịch vụ chuyên môn đã được cung cấp cho quý vị nhưng đã được Medicare thanh toán. Có thêm thông tin ở bên dưới. Phán quyết bồi thường cũng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khoản thanh toán Centrelink nào mà quý vị đang nhận.

Quý vị phải gửi lại mẫu đơn phản hồi cho Bộ trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được thẩm định của Bộ.

Nếu tôi không đồng ý với thẩm định của Bộ thì sao?

Nếu quý vị không đồng ý với thẩm định của Bộ về mức bồi thường cho yêu cầu của quý vị, quý vị phải điền vào biểu mẫu phản hồi mà Bộ cung cấp cho quý vị để cho biết quý vị từ chối thẩm định của họ. Quý vị phải gửi lại mẫu đơn phản hồi cho Bộ trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được thẩm định của Bộ.

Trong hầu hết các trường hợp, Bộ sẽ tái thẩm định yêu cầu bồi thường của quý vị và cung cấp cho quý vị cơ hội tiếp theo để chấp nhận hoặc từ chối tái thẩm định của họ. Trong một số trường hợp, Bộ có thể chọn chuyển yêu cầu của quý vị để chuyên gia thẩm định thay vì tái thẩm định. Quý vị sẽ có 28 ngày nữa sau khi nhận được tái thẩm định của Bộ để chấp nhận hoặc từ chối. Một lần nữa, nếu quý vị cần thêm thời gian để xem xét tái thẩm định, vui lòng liên hệ với Bộ để yêu cầu gia hạn thời gian.

Nếu quý vị từ chối tái thẩm định của Bộ trên cơ sở quý vị không đồng ý về loại trong Bảng mà quý vị đã được chỉ định và có một số bằng chứng do mỗi bên cung cấp cho thấy các quan điểm khác nhau, quý vị có thể nộp thêm đệ trình thông qua thẩm định của chuyên gia. Trong một số trường hợp, Bộ có thể chọn chuyển yêu cầu của quý vị để chuyên gia thẩm định thay vì tái thẩm định.

Điều gì xảy ra nếu tôi không trả lời thẩm định hoặc tái thẩm định của Bộ?

Tùy thuộc vào việc gia hạn thời gian, nếu quý vị không trả lời thẩm định của Bộ trong vòng 28 ngày sau khi quý vị nhận được thẩm định, hoặc quý vị không trả lời tái thẩm định của Bộ (nếu có) trong vòng 28 ngày sau khi quý vị nhận được tái thẩm định, Bộ sẽ thông báo cho OAIC rằng quý vị chưa trả lời, và Ủy viên sẽ tiến hành tuyên bố mức bồi thường cho yêu cầu của quý vị.

Thẩm định chuyên gia là gì?

Thẩm định chuyên gia là việc một chuyên gia độc lập của bên thứ ba thực hiện thẩm định. Chuyên gia sử dụng chuyên môn và kiến ​​thức của mình để đưa ra thẩm định dựa trên bằng chứng do các bên đưa ra.

(Các) Chuyên gia sẽ được chọn như thế nào?

(Các) chuyên gia sẽ độc lập và sẽ có trình độ và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện nhiệm vụ được chỉ định, như được xác định bởi OAIC.

(Các) chuyên gia sẽ được lựa chọn bởi cả Bộ và Slater và Gordon (gọi chung là các bên). Sau khi các bên đã quyết định chọn (các) chuyên gia, các bên sẽ cung cấp cho OAIC tên của (các) chuyên gia, chi tiết lý lịch, trình độ và kinh nghiệm của họ và giải thích ngắn gọn về lý do tại sao họ phù hợp, để Ủy viên Thông tin phê duyệt.

Chuyên gia sẽ đưa ra thẩm định của họ như thế nào?

Chuyên gia sẽ đưa ra khuyến nghị của họ dựa theo các tiêu chí thẩm định tổn thất kinh tế và phi kinh tế được nêu trong quyết định của Ủy viên có sẵn tại đây.

Chuyên gia sẽ ấn định số tiền thiệt hại cho tổn thất kinh tế và/hoặc phi kinh tế mà Thành viên Nhóm Tham gia yêu cầu. Mức độ thiệt hại do tổn thất phi kinh tế sẽ được chuyên gia ấn định dựa trên Bảng 1 ở trên.

Bảng 1 đã được phát triển để hỗ trợ việc tính toán bồi thường tổn thất phi kinh tế. Bảng này không nhằm hỗ trợ việc tính toán thiệt hại về tổn thất kinh tế. Thiệt hại do tổn thất kinh tế sẽ được thẩm định tùy từng trường hợp cụ thể.

Quá trình thẩm định của chuyên gia sẽ được tiến hành trên giấy tờ. Chuyên gia sẽ đưa ra thẩm định đề xuất số tiền sẽ được trao cho Thành viên Nhóm Tham gia dựa trên:

*         các đệ trình và/hoặc bằng chứng về tổn thất hoặc thiệt hại do Thành viên Nhóm Tham gia cung cấp cho OAIC trước thời hạn trong Thông báo

*         thẩm định của Bộ và lý do

*         tái thẩm định của Bộ (nếu có) và lý do

*         bất kỳ thông tin nào có trong (các) đơn phản hồi của Thành viên Nhóm Tham gia.

Chuyên gia sẽ cung cấp khuyến nghị của họ và các lý do kèm theo, trực tiếp cho OAIC, đồng thời cũng cho các bên biết.

Liệu tôi có cơ hội để cung cấp thêm bản đệ trình hoặc bằng chứng cho chuyên gia trước hoặc sau khi họ đưa ra thẩm định không?

Không.

Các bên sẽ không có cơ hội cung cấp thêm bản đệ trình hoặc bằng chứng cho chuyên gia, dù bằng lời hay bằng văn bản.

Thẩm định của chuyên gia có ràng buộc không?

Không.

Thẩm định sẽ có hiệu lực như một khuyến nghị và sẽ không ràng buộc các bên.

Tôi sẽ có cơ hội chấp nhận hay từ chối thẩm định của chuyên gia không?

Có.

Sẽ không có quyền cung cấp các bản đệ trình hoặc bằng chứng để đáp lại thẩm định của chuyên gia. Tuy nhiên, quý vị sẽ có cơ hội chấp nhận hoặc từ chối thẩm định của chuyên gia.

Nếu tôi đồng ý với thẩm định của chuyên gia thì sao?

Nếu quý vị đồng ý với thẩm định của chuyên gia, quý vị phải cho Bộ biết rằng quý vị đồng ý. Nếu Bộ cũng đồng ý với thẩm định, Bộ sẽ trả cho quý vị số tiền bồi thường đã thỏa thuận trong một thời hạn hợp lý. Thường thì điều này sẽ xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi đạt được thỏa thuận, tùy thuộc vào xác nhận của Medicare về các nghĩa vụ bồi hoàn, nếu có liên quan.

Các nghĩa vụ bồi hoàn và thông báo phát sinh đối với một số dịch vụ chuyên môn đã được cung cấp cho quý vị nhưng đã được Medicare thanh toán. Có thêm thông tin ở bên dưới.

Nếu Bộ hoặc tôi không đồng ý với thẩm định của chuyên gia thì sao?

Nếu quý vị không đồng ý với thẩm định của chuyên gia về khiếu nại của quý vị, quý vị phải thông báo cho Ủy viên rằng quý vị không đồng ý. Ngoài ra, Bộ có thể không đồng ý với thẩm định của chuyên gia về khiếu nại của quý vị. Trong cả hai trường hợp này, Ủy viên sẽ quyết định số tiền bồi thường cho yêu cầu của quý vị. Điều này sẽ xảy ra sớm nhất có thể, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định.

Sau khi quyết định, Bộ sẽ trả cho quý vị số tiền bồi thường do Ủy viên quyết định trong một khoảng thời gian hợp lý. Thường thì điều này sẽ xảy ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày được thông báo về quyết định, tùy thuộc vào xác nhận của Medicare về mọi nghĩa vụ bồi hoàn, nếu có liên quan.

Vai trò của người khiếu nại đại diện là gì?

Người khiếu nại đại diện đã thay mặt cho các thành viên nhóm khiếu nại về quyền riêng tư với OAIC và đại diện cho quyền lợi của các thành viên nhóm. Slater và Gordon thay mặt cho người khiếu nại đại diện.

Mặc dù người khiếu nại đại diện đã và sẽ tiếp tục có đóng góp vào quá trình quản lý các khiếu nại của các thành viên nhóm nói chung, chẳng hạn như chọn (các) chuyên gia cùng với Bộ và hỗ trợ hoàn thiện mẫu thư cho các Thành viên Nhóm Tham gia, người khiếu nại đại diện không có vai trò trong việc giải quyết mọi khiếu nại cá nhân.

Vai trò của Bộ là gì?

Vai trò của Bộ là:

*         thẩm định loại tổn thất hoặc thiệt hại mà yêu cầu bồi thường nằm trong Bảng 1 ở trên

*         đề xuất số tiền bồi thường phải trả cho yêu cầu

*         tìm kiếm thỏa thuận về số tiền bồi thường với mỗi Thành viên Nhóm Tham gia

*         thực hiện tái thẩm định một khiếu nại bị tranh chấp nếu Bộ muốn làm như vậy

*         chọn (các) chuyên gia cùng với người khiếu nại đại diện, và giới thiệu (các) chuyên gia đó cho Ủy viên để phê duyệt

*         tham gia thẩm định của chuyên gia với thành viên nhóm trong những trường hợp nhất định

*         thông báo cho OAIC về các khiếu nại vẫn chưa được giải quyết.

Vai trò của Ủy viên là gì?

Ủy viên sẽ giám sát quá trình và quyết định số tiền bồi thường phải trả cho bất kỳ khiếu nại nào vẫn chưa được giải quyết khi kết thúc quá trình.

Trong việc giám sát quá trình, Ủy viên có thể đưa ra thêm hướng dẫn (nếu có) mà bà cho là công bằng liên quan đến cách thức mà Thành viên Nhóm Tham gia xác định quyền của mình đối với việc thanh toán một số tiền theo quyết định, hoặc cách thức quyết định bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền của Thành viên Nhóm Tham gia đối với khoản thanh toán.

Việc nhận các phúc lợi Medicare trước đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thanh toán bồi thường?

Các nghĩa vụ bồi hoàn và thông báo phát sinh đối với một số dịch vụ chuyên môn đã được cung cấp cho quý vị, nhưng đã được Medicare thanh toán.

Nếu số tiền bồi thường được trao cho quý vị do Vi phạm Dữ liệu trên $5.000, và quý vị là chủ thẻ Medicare, quý vị sẽ cần yêu cầu Thông báo về Phúc lợi Đã hưởng từ Medicare trước khi quý vị có thể được trả bất kỳ khoản bồi thường nào. Bước đầu tiên khi yêu cầu Thông báo về Phúc lợi Đã hưởng là yêu cầu Bản kê khai Lịch sử Medicare. Quý vị có thể yêu cầu Bản kê khai Lịch sử Medicare bằng cách truy cập trang mạng sau: https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/mo026.

Khoản tiền bồi thường có ảnh hưởng đến các khoản thanh toán Centrelink của tôi không?

Khoản tiền bồi thường cho quý vị có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khoản thanh toán Centrelink nào mà quý vị đang nhận. Nếu quý vị đang nhận các khoản thanh toán của Centrelink, quý vị phải gọi cho Centrelink theo số 1800 777 653 hoặc 131 202 (Dịch vụ Điện thoại Đa ngôn ngữ) để thảo luận về bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoàn cảnh cá nhân của quý vị.

Tôi có thể nhận hỗ trợ miễn phí ở đâu?

Nếu quý vị sống ở Victoria:

Refugee Legal

EMAIL: refugeelegal@refugeelegal.org.au

ĐIỆN THOẠI: (03) 9413 0100

Thứ Tư hoặc Thứ Sáu

10g sáng đến 2g chiều

Asylum Seeker Resource Centre

EMAIL: legal_triage@asrc.org.au

ĐIỆN THOẠI: (03) 9274 9827

Thứ Hai hoặc Thứ Năm

2g đến 4g chiều

HOẶC

Nếu quý vị sống ở New South Wales hoặc Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) hoặc đang bị tạm giam ở Queensland:

Refugee Advice & Casework Service (Aust) Inc.

EMAIL: admin@racs.org.au

ĐIỆN THOẠI: (02) 8355 7227

Refugee Legal

EMAIL: refugeelegal@refugeelegal.org.au

ĐIỆN THOẠI: (03) 9413 0100

Thứ Tư hoặc Thứ Sáu

10g sáng đến 2g chiều

Nếu quý vị sống ở Nam Úc (WA) hoặc Tasmania:

Refugee Advice & Casework Service (Aust) Inc.

EMAIL: admin@racs.org.au

ĐIỆN THOẠI: (02) 8355 7227

Refugee Legal

EMAIL: refugeelegal@refugeelegal.org.au

ĐIỆN THOẠI: (03) 9413 0100

Thứ Tư hoặc Thứ Sáu

10g sáng đến 2g chiều

Nếu quý vị sống ở Lãnh thổ phía Bắc (NT):

HOẶC

Nếu quý vị sống ở Tây Úc (WA):

Refugee Legal

EMAIL: refugeelegal@refugeelegal.org.au

ĐIỆN THOẠI: (03) 9413 0100

Thứ Tư hoặc Thứ Sáu

10g sáng đến 2g chiều

Circle Green Community Legal

EMAIL: migration@circlegreen.org.au

ĐIỆN THOẠI: (08) 6148 3636

GẶP TRỰC TIẾP:

Chỉ có ngày Thứ Ba từ 2-5g chiều, tại

Asylum Seeker Hub

Riverview Church

1 Thorogood Street

Burswood WA 6100

HOẶC

Nếu quý vị đang bị tạm giam ở Úc:

Asylum Seeker Resource Centre

EMAIL: legal_triage@asrc.org.au

ĐIỆN THOẠI: (03) 9274 9827

Thứ Hai hoặc Thứ Năm

2g đến 4g chiều

Nếu quý vị sống ở Queensland hoặc nếu các tổ chức được liệt kê ở trên không thể trả lời câu hỏi của quý vị, quý vị có thể liên hệ:

Slater and Gordon Lawyers

EMAIL: databreach@slatergordon.com.au

ĐIỆN THOẠI: (03) 9602 8658

Tìm kiếm thêm thông tin

Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, quý vị có thể liên hệ với OAIC qua email tới enquiries@oaic.gov.au.

Nếu quý vị cần hỗ trợ từ OAIC bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, vui lòng gọi Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch theo số 131 450, sau đó yêu cầu số 1300 363 992. Hiện tại OAIC nhận trả lời các thắc mắc qua điện thoại vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

­Hỗ trợ dịch thuật miễn phí

Bộ sẽ sắp xếp để tất cả các thư từ của mình được dịch sang một trong 20 ngôn ngữ được liệt kê dưới đây. Bộ sẽ sớm liên hệ với quý vị trong quá trình này, để yêu cầu quý vị cho biết liệu quý vị có muốn nhận thông tin liên lạc bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh hay không.

Bộ cũng sẽ sắp xếp để bất kỳ thông tin nào quý vị gửi đến, bằng một trong các ngôn ngữ dưới đây, sẽ được dịch sang tiếng Anh.

Bộ sẽ đài thọ các chi phí của các dịch vụ dịch thuật này.